Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2013

July 10 2013

  Nie interesuje mnie nieśmiertelność, interesuje mnie smak herbaty.
— Manuela Gretkowska - Sceny z życia pozamałżeńskiego
Reposted fromIriss Iriss viaquotes quotes

July 07 2013

"Nieustannie pana widzę z papierosem. Pan się tak wszystkim denerwuje?
- To są nerwicowe zachowania, na które dodatkowo nakłada się chorobliwa nieśmiałość. Papierosy i alkohol sprawiają, że nabieram odwagi. Nie paląc i nie pijąc, chyba nie potrafiłbym z nikim rozmawiać.”
— wywiad z M. Świetlickim
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy

July 06 2013

Poza kręgiem moich bliskich przyjaciół mam tylko jednego wiernego przyjaciela, mój smutek; pośród radości, wśród pracy, wywołuje on mnie na stronę, chociaż cieleśnie pozastaje na miejscu, ażeby mnie tylko przekonać, że istnieje. Mój smutek jest najwierniejszą kochanką, jaką kiedykolwiek miałem, cóż dziwnego, że kocham ją wciąż z wzajemnością.
— Soren Aabye Kierkegaard
Reposted bycytatynienienienieklamszyderafearofloveanakareninaBepakuanazwazdupyamilamijamoonlitskynotthesameprinzessinniskowotylkotobiedobbyohmydeertristepowidlojeauvlaurrisemex-raysidestoryprzeciezwieszzeciekochamniezwyklasoeasymaardhundLuukka

June 30 2013

June 29 2013

June 27 2013

Reposted frominsanedreamer insanedreamer

June 20 2013

June 19 2013

June 10 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl