Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viaescape-artist escape-artist
8470 6157 500
Przedwiośnie I
Reposted fromfrique frique viaescape-artist escape-artist
5632 6b9f 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaescape-artist escape-artist
0929 2b2e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaescape-artist escape-artist

February 26 2019

0943 37e1 500
Reposted from4777727772 4777727772
Pozdrawiam.
Zespopl Swans
Wśród wielu zajęć
bardzo pilnych
zapomniałem o tym
że również trzeba
umierać

lekkomyślny
zaniedbałem ten obowiązek
lub wypełniałem go
powierzchownie

od jutra
wszystko się zmieni

zacznę umierać starannie
mądrze optymistycznie
bez straty czasu
— Tadeusz Różewicz, "Wśród wielu zajęć"
Reposted from1923 1923 viablackenedsky blackenedsky
4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viablackenedsky blackenedsky

February 20 2019

8542 fb16 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaurban-cities urban-cities
8572 59fe 500
Reposted from4777727772 4777727772
9408 a192 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaurban-cities urban-cities
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu via4777727772 4777727772
0942 7e58 500
Reposted from4777727772 4777727772

February 14 2019

The only good social media platform is the cluster ov hollow trees that emanate a faint red glow in the wooded spot behind your house. On some nights, you feel the compulsion to scream into them.
— Maxyne Goose 11 feb 11:50

January 31 2019

1695 f011 500
Reposted from4777727772 4777727772
Cześć, stęskniłem się <3 Chyba czas na emigracje z tumblra odkąd polityka anty-nagość
1686 372b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahiroshima2 hiroshima2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl