Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

3522 47bd 500
Polska, 1992

April 05 2020

Man I dont waste time for online images I have my shitpost to do

April 04 2020

8978 e49c 500
reiner kunze przypomina starą prawdę
w przekładzie jakuba ekiera
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
9023 5a0a 500
tomasz różycki
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
7885 ec99 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
9252 46b4 500
Reposted fromverronique verronique viaburnmyshadow burnmyshadow
4985 d21b 500
lars gustafsson w przekładzie zbigniewa kruszyńskiego
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
Xeno – najmniejsza mierzalna jednostka relacji międzyludzkiej. Wymieniana jest na ogół między osobami całkowicie  obcymi. Przyjmuje postać, przykładowo, błysku flirtu w oku, kiwnięcia ze zrozumieniem, albo wspólnego uśmiechu nad jakimś zrządzeniem losu. Te momenty są zupełnie nieprzewidywalne i mijają szybciej niż trwały, ale są ważnym pokarmem emocjonalnym, który łagodzi naszą samotność. słownik nieoczywistych smutków
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaEldharjarr Eldharjarr
8585 e5ea 500
The Executive Council Building burning, Bosnian War, Sarajevo 1992
8535 37d6 500
Otwarcie sklepu IKEA w Krakowie, 1998
Marzec wziął i zakwitł. I stał się kwietniem. Na przekór wszystkiemu, co się teraz innego dzieje. Obsypał drzewa kwieciem, nadając swemu nowemu imieniu sens.  Uwielbiam ten widok.
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaEldharjarr Eldharjarr
9568 733c 500
0411 6e6f 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
8574 ab11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWarpRider WarpRider
Ok so why is his face there
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl