Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2013

5725 09f3
Tags: Bnw Cynicism
Reposted fromdisheveled disheveled viablackenedsky blackenedsky

July 08 2013

8545 0c0d
Tags: Cynicism

July 07 2013

8548 167a
Tags: Bnw Cynicism Fun
Reposted frombwana bwana viaMagnolia11 Magnolia11

July 06 2013

0463 7e10 500

Cy Twombly - Scenes from an Ideal Marriage (1986) - Acrylic and pencil on paper

Reposted fromedenpath edenpath

Antydepresanty kontrolują narzędzia waszego systemu czyniąc życie bardziej znośnym.

Post-przemysłowe społeczeństwo.
Bezmyślna większość.

— Serj Tankian
Reposted fromadriannak adriannak viacandybrain candybrain

July 04 2013

4314 55fb 500
Tags: Bnw Cynicism

June 29 2013

1389 302b
Tags: Bnw Cynicism

June 27 2013

9826 b3da
Tags: Bnw Cynicism
Reposted frommissnothing missnothing viasadworld sadworld

June 25 2013

3892 fad0
Tags: Bnw Cynicism
Reposted frometerycznie eterycznie

June 20 2013

June 19 2013

June 18 2013

1437 0320 500
Tags: Cynicism Pain
Reposted fromcandybrain candybrain

June 16 2013biała śmierć
Tags: Cynicism

June 12 2013

Politbiuro zabrało łotewskiego chłopa do gułagu. Zrozpaczona żona napisała długi list z prośbą o pomoc. O tym jak ciężko jej teraz utrzymać siebie i jej dziesięcioletniego syna. Wzruszone politbiuro przyjechało nazajutrz. Zabrało i syna. Politbiuro bywa bardzo szczodre.
Dowcipy o łotewskich chłopach

June 10 2013

0169 7351
Tags: Bnw Cynicism
Reposted frompolytox polytox viaapocalypse apocalypse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl