Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viadezynwoltura dezynwoltura
Ani Lestrygonów, ani Cyklopów,
ani Posejdona szalonego nie ujrzysz nigdy,
jeżeli ich nie kryjesz w głębi własnej duszy,
Jeśli własna twa dusza nie wznieci ich przed tobą.
— Konstandinos Kawafis, "Itaka"

March 10 2019

1768 9f68 500
Reposted from4777727772 4777727772
1773 88b5 500
Reposted from4777727772 4777727772
1778 41dd 500
Reposted from4777727772 4777727772
1787 7576 500
Reposted from4777727772 4777727772
1846 c1fa 500
Reposted from4777727772 4777727772
1851 8feb 500
Reposted from4777727772 4777727772

March 08 2019

1078 ea8a 500
1067 8bdb 500
1066 55cc 500
1065 787d 500
1063 2776 500
0973 243a 500
Katya Ivanovna Medvedeva (1937-) ~ Archangel Michael, oil on canvas 2003

March 07 2019

5839 ae9a 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
5836 0fcb
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
5838 9b51 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
1847 bd86 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKropledonosa Kropledonosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl