Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

6802 ace4 500
German soldier riding a Zebra, eastern Africa, late 1800s.
Reposted fromdesinteressement desinteressement
6865 4876 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
6870 291b 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
1408 bbd7 500
Fritz Hegenbart
Reposted fromcorvax corvax via0 0
1382 595e 500
1381 5bce 500

June 19 2017

9828 ed89

s0irenic:

Odilon Redon, La Sphere (Globe)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss

June 22 2017

6802 ace4 500
German soldier riding a Zebra, eastern Africa, late 1800s.
Reposted fromdesinteressement desinteressement
6865 4876 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
6870 291b 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
1408 bbd7 500
Fritz Hegenbart
Reposted fromcorvax corvax via0 0
1382 595e 500
1381 5bce 500
6865 4876 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
6870 291b 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
1408 bbd7 500
Fritz Hegenbart
Reposted fromcorvax corvax via0 0
1382 595e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl