Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

1367 372a 500
Osiedle Wichrowe Wzgórza :)
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2

October 30 2017

I swear to you that I shall not lose hope, and shall preserve my spirit and heart in purity. I shall be reborn to a better thing.
Fyodor Dostoevsky, from a letter to Mikhail Dostoevsky c. December 1849 (via violentwavesofemotion)

October 23 2017

Let's no go shopping
Reposted fromZircon Zircon viaspecific-humor specific-humor
9980 9de8 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
9982 a31c 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
2577 a14c
Reposted fromdesinteressement desinteressement

October 17 2017

0571 b80b

worldartcollection:

Melissa Gordon

0591 2074
0611 3088 500

ltno43:

Le Seuil du vide - Jean-François Davy - 1971 - France

October 16 2017

0626 c93f 500

musicktoplayinthedark:

David Lynch

0644 abe5 500

musicktoplayinthedark:

David Lynch

0668 133f 500

musicktoplayinthedark:

David Lynch

0686 940c 500

musicktoplayinthedark:

David Lynch

October 13 2017

Najgorsze jest to, kiedy zastanawiamy się, czy następnego dnia znajdziemy w sobie dość siły, aby nadal robić to, co robiliśmy wczoraj, i co robimy już od tak dawna, i gdzie też znajdziemy energię, aby znowu podejmować te bezsensowne działania, realizować wszystkie te nasze plany, które do niczego nie prowadzą, wszystkie te inicjatywy, które mają nas wyrwać z przygnębiającej konieczności, wszystkie te skazane na niepowodzenie próby, wszystko to, co i tak może nas przekonać jedynie o tym, że losu nie da się pokonać, że i tak trzeba upaść na samo dno, każdego wieczoru myśląc z lękiem o kolejnym, jeszcze bardziej niepewnym i odrażającym dniu. […] Prawda jest jak niekończąca się agonia. Prawdą tego świata jest śmierć. Trzeba więc wybierać pomiędzy śmiercią a kłamstwem. A ja nigdy nie byłem w stanie się zabić.
— Louis-Ferdinand Céline, “Podróż do kresu nocy”
(via spirit-narrative)
0703 c4a2

spirit-narrative:

thesecondsex:

  1. Magdalena Abakanowicz,Angel with Two Eyes (Steel), 1995
  2. Magdalena AbakanowiczBacks, 1976-82
  3. Magdalena AbakanowiczCoexistence, 2002

Magdalena Abakanowicz (born 1930) is a Polish sculptor and fiber artist. She is notable for her use of textiles as a sculptural medium.

R.I.P.

0719 a0a2 500

October 11 2017

0727 9691 500
The modern obsession with self-discovery, self-expression, knowledge about self and being authentic, is a kind of prison.
Foucault’s Askesis: An Introduction to the Philosophical Life by Edward F. McGushin (via tat-art)
Reposted bybalinesa balinesa
0744 efff 500

musicktoplayinthedark:

David Tibet

October 06 2017

4095 3f0b 500

some-velvet-morning:

spirit of terror, baudrillard

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl